โครงการเซนลุกซ์จีเนียส (St. Luke’s Genius) โครงการที่เน้นการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิว่องวานิช มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเยาวชนให้รู้จักใช้สติ และสมาธิ พร้อมทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยการเปิดอบรมสมาธิสำหรับเยาวชนที่มีอายุ 8-12 ปี จัดอบรมปีละ 3 รุ่น ในช่วงปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนรู้จักใช้สติ และสมาธิ ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างมีระบบขั้นตอน
 • เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้นำ
ระยะเวลาการอบรม : 2 คืน 3 วัน อาหารมังสะวิรัติ
กำหนดการอบรม : จัดอบรมปีละ 3 รุ่น จำนวน 90 คนต่อรุ่น
 • หลักสูตรเซนลุกซ์จีเนียส สำหรับเยาวชนใหม่ที่ไม่เคยผ่านการอบรม จัดอบรมในเดือนเมษายน และพฤษภาคม
 • หลักสูตรเซนลุกซ์จีเนียส (Advance) สำหรับเยาวชนที่ผ่านการอบบรมหลักสูตรเซนลุกซ์จีเนียสมาแล้ว 1 ครั้ง จัดอบรมในเดือนตุลาคม
วิทยากร
 • ธรรมะบรรยาย – พิธีกตัญญูกตเวทิตาธรรม โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสสิโส, พระมหานภันต์ สันติภัทโท, พระมหาปัญญา วรปัญญาเมธี ฯลฯ
 • การไหว้พระ - สวดมนต์ - เดินจงกรม - อื่นๆ โดยคณะอาจารย์จากมูลนิธิว่องวานิช
 • ศิลปะประดิษฐ์ – ศิลปะกับจินตนาการ โดยอาจารย์สมโภชน์ ทองแดง, คุณศราวดี-ศราวุธ วิษณุคำรณ และอาจารย์จากโรงเรียนสอนศิลปะชื่อดัง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในด้านความคิด ความจำ ความอดทน และความพยายาม อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีขึ้น
 • ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม
 • ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ
 • ใช้หลักธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
การดำเนินโครงการ
 • กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มแนะนำตัว ปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความคุ้นเคย
 • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
  1. การเจริญสติ สมาธิ เดินจงกรม สอนให้รู้จักใช้จิตและอารมณ์ในเชิงสร้างสรรค์
  2. กิจกรรม "สร้างสรรค์ ฝันของหนู"
  3. การบรรยาย "กฎแห่งกรรม" “เรื่องศีล”
  4. การบรรยาย " พระคุณของพ่อ-แม่"
  5. กิจกรรม "กตัญญูกตเวทิตาธรรม" การรำลึกถึงพระคุณบิดามารดา
 • กิจกรรมสันทนาการ
  1. กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ
  2. ศิลปประดิษฐ์
 • สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น
  1. พิธีมอบประกาศนียบัตร
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ทุกท่านรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้
ข้อตกลง หรือ วินัยในการอยู่ร่วมกัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม
 • เชื่อฟังคุณครูผู้สอนและพี่เลี้ยง
 • ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังในขณะที่มีการอบรมหรือการสอน
 • ไม่สร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสถานที่อบรม
 • การออกนอกสถานที่ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง
 • ตั้งใจ ให้เกียรติ สนใจเรียน และไม่วิ่งเล่นในห้องประชุม
 • ไม่ควรนำเกมส์ โทรศัพท์มือถือ ของเล่น หรือของมีค่ามาเข้าร่วมกิจกรรม
 • รับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดระยะเวลาการอบรม
 • อดทนต่อการรับประทานอาหารและการนอนแบบชาวพุทธ ซึ่งอาจไม่สะดวกสบาย
 • หากผู้เข้ารับการอบรมร้องไห้คิดถึงบ้าน พี่เลี้ยงจะปลอบโยนเพื่อให้อยู่ต่อ แต่หากปลอบโยนแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมต้องการกลับบ้าน บริษัทจะติดต่อผู้ปกครองให้มารับกลับ
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความเต็มใจ
ข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม
 • ชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบระเบียบปฏิบัติต่างๆ พร้อมยินยอมเข้ารับการอบรม
 • ไม่ควรให้เด็กนำของเล่น ,อุปกรณ์สื่อสาร, อาหาร, ขนม เข้ามาในช่วงระยะเวลาการอบรม
 • ผู้ปกครองไม่ควรติดต่อสื่อสารหรือเข้ามาเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม เพราะจะทำให้เด็กขาดความมั่นใจ ร้องไห้และขอกลับบ้าน เว้นแต่มีกรณีเร่งด่วนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยง
 • ถ้าเด็กมีโรคประจำตัวให้นำยาติดตัวมาด้วย และบอกกับเจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแล
 • วันสุดท้ายของการอบรมหากผู้ปกครองมีความประสงค์รับประทานอาหารก่อนกลับ ควรยืนยันจำนวนในวันลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารให้เพียงพอ
 • ผู้ปกครองที่ส่งเด็กเข้าอบรมแล้ว กรุณากลับก่อนที่เด็กจะเริ่มทำกิจกรรม
 • งดรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีความไม่ปกติทางจิต ประสาท และร่างกาย
การเตรียมของใช้
 • เสื้อผ้าให้พอใช้ ไม่จำเป็นต้องนุ่งขาว ใส่กางเกงเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
 • ห้องนอนเป็นห้องปรับอากาศ ควรมีเสื้อผ้าหนาๆ มาด้วย
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่น ๆ
 • ไม่นำเงิน ของมีค่า ของเล่น การ์ตูน เกมส์ มาเข้าร่วมกิจกรรม
 • ยาประจําตัวที่จําเป็น (เฉพาะโรค)
สิ่งของที่สถานที่อบรมเตรียมให้
 • ที่นอน หมอน ผ้าห่ม
 • อาหารมังสะวิรัติ 3 มื้อ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำชา ไมโล
วิธีการสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ดังนี้
 • สมัครผ่านเว็บไซต์บริษัท www.britishdispensary.com
 • * หมายเหตุ การกรอกใบสมัครขอให้กรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน
ขั้นตอนการเป็นผู้เข้ารับการอบรม
 1. กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ตามวิธีการสมัครข้างต้น
 2. บริษัทจะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการอบรม เช่น ตารางการอบรม กำหนดการและระเบียบปฏิบัติให้กับสมาชิกรับทราบทางจดหมาย หรือ E-Mail Address ก่อนการอบรม เพื่อให้สมาชิกทำความเข้าใจอีกครั้ง ก่อนแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้ารับการอบรม
 3. บริษัทเปิดรับจองรายชื่อสมาชิกที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 90 คนต่อรุ่น ก่อนการอบรม 2 สัปดาห์ สมาชิกที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมมายังบริษัท โดยสมาชิกที่ยืนยันเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่กำหนดถือเป็นรายชื่อสำรอง ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมกรณีที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก โดยบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบภายหลัง
กติกาการเข้ารับการอบรม
 1. ให้สิทธิ์สมาชิกที่ยืนยันเข้ารับการอบรมครอบครัวละ 1 คน ต่อ 1 รุ่น สมาชิกที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
 2. หากสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม 1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สำรอง หากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์รุ่นต่อไป
 3. ผู้ปกครองที่มีความสนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม กรุณาทำความเข้าใจต่อระเบียบปฏิบัติ, ขั้นตอนและกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมให้ชัดเจน