บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาจิต” สำหรับพนักงานและประชาชนทั่วไป อายุ 15 ปี
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสติ สมาธิ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม ความกตัญญูกตเวที
กำหนดการอบรม : 2 คืน 3 วัน อาหารมังสะวิรัติ
การดำเนินโครงการ
 • การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ ไหว้พระ เดินจงกรม อริยาบถกับสติ การสมาทานศีล
 • การบริหารกายด้วยสติ ธรรมะรับอรุณ
 • การชมวีซีดีการบรรยายเรื่อง “ภพภูมิ” โดย คุณวรากร ไรวา
 • ฟังบรรยายเรื่อง “พระในบ้าน” โดย พ.อ.พิเศษ ทองคำ ศรีโยธิน
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจและไม่เป็นร่างทรง
 • มีสุขภาพจิตปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคประสาท หรือโรคทางจิตทุกประเภท
 • สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างเคร่งครัด
 • เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย เกรงใจและให้เกียรติผู้อื่น
 • รักษาศีล 5 หรืออาชีวัฏฐะมะกะศีลเป็นอย่างน้อย
เวลาของผู้ปฏิบัติ
 • สามารถอยู่ปฏิบัติได้ตลอดระยะเวลาการอบรมไม่มาทีหลัง กลับก่อน
 • ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่กําหนด
 • ตรงต่อเวลา
ข้องดเว้นของผู้ปฏิบัติ
 • งดเครื่องมือสื่อสาร, เครื่องใช้ และเครื่องเล่นไฟฟ้าทุกชนิด
 • ไม่พูดไม่คุยกับผู้อื่น ยกเว้นวิทยากร ไม่ติดต่อกับผู้ใดตลอดการเข้ารับการอบรม
 • งดสูบบุหรี่ และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • ไม่นํางานไปทําระหว่างการปฏิบัติงาน ไม่อ่าน ไม่เขียนหนังสือ ไม่ฟัง วิทยุ เทป
 • ไม่ออกนอกอาคารและสถานที่ที่กําหนด และไม่นําบุคคลอื่น เข้าไปในที่พัก
 • ไม่ซักเสื้อผ้าในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติ
มารยาทของผู้ปฏิบัติ
 • รักษาความสะอาด ช่วยประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา
 • มีความเกรงใจผู้ข้างเคียง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
 • รับประทานอาหารแต่พอสมควร ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานด้วยอาการที่สํารวม
การแต่งกายของผู้ปฏิบัติ
 • ติดป้ายชื่อที่อกด้านซ้ายตลอดเวลา เมื่อออกจากห้องพัก
 • ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่ใช้น้ำหอมและเครื่องสำอาง
 • สุภาพบุรุษ สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงขายาวสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • สุภาพสตรี สวมเสื้อสีขาว และนุ่งกางเกงหรือกระโปรงเหนือข้อเท้า นุ่งผ้าถุง ผ้าซิ่นสีสุภาพ ที่สามารถนั่งขัดสมาธิได้โดยสะดวก
 • ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน และกางเกงเป้าสั้นจนเปิดเผยร่างกาย
 • เสื้อผ้าไม่บาง และไม่รัดรูปหรือเปิดเผยร่างกาย ไม่สวมเสื้อไม่มีแขน แขนสั้น เอวลอย
การทําความเพียรของผู้ปฏิบัติ
 • ตั้งใจปฏิบัติตามแนะนําของวิทยากรอย่างเคร่งครัด
 • ทําความเพียรให้มากและต่อเนื่อง
 • สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา
 • กําหนดอิริยาบถทุกอิริยาบถอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
การเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติ
 • ถ้าเกิดอาการไม่สบายเจ็บป่วย ขอให้แจ้งแก่วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ของธรรมสถาน
 • ถ้าเกิดความเครียด หงุดหงิด เบื่อหน่าย ฟุ้งซ่าน รำคาน ไม่อยากปฏิบัติ อดทนไม่ได้ อยากกลับบ้านขอให้แจ้งแก่วิทยากร
 • หากมีโรคประจำตัวให้นำยาไปด้วย
 • ถ้าไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับที่พักและอาหารให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของธรรมสถาน
การเตรียมของใช้
 • เสื้อผ้าให้พอใช้ โดยไม่มีการซักรีดระหว่างการอบรมปฏิบัติธรรม
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว สบู่ และอื่น ๆ
 • สํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่ตลอดเวลา
 • ยาประจําตัวที่จําเป็น (เฉพาะโรค)
สิ่งของที่สถานที่อบรมเตรียมให้
 • ห้องนอนเป็นห้องปรับอากาศ ควรมีเสื้อผ้าหนาๆ มาด้วย
 • ที่นอน หมอน ผ้าห่ม
 • สบู่ ยาสีฟัน แป้ง (ผลิตภัณฑ์ บ.อังกฤษตรางู)
 • อาหารมังสะวิรัติ 3 มื้อ และเครื่องดื่ม เช่น น้ำชา กาแฟ ไมโล
วิธีการรับสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ดังนี้
 • สมัครผ่านเว็บไซต์บริษัท www.britishdispensary.com
 • สามารถสอบถามได้ที่ 02-755-7300-14 ต่อ 117