กรุณาเลือกบริษัทที่ท่านต้องการสมัคร
บริษัท อังกฤษ ตรางู (แอล.พี.) จำกัด บริษัท ห้างขายยา อังกฤษตรางู จำกัด
บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด มหาชน
อื่นๆ
 
» ตำแหน่งงาน
         
  สมัครตำแหน่ง :   Product Manager (Skin care) 
  เงินเดือนที่ต้องการ :
   
  รูปภาพ :
        File type must be .jpg or .gif.Dimension not over 180 x 180 pixels.
         
  ชื่อ - นามสกุล :
   
     
   
  ที่อยู่ปัจจุบัน :
   
  อีเมล์ :
   
  โทรศัพท์ :
   
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
   
  โทรศัพท์ :
   
  กรณีเร่งด่วนติดต่อที่ :
   
  โทรศัพท์ :
   
         
» ข้อมูลส่วนตัว
         
  วัน / เดือน / ปี เกิด :
  อายุ :
   
ปี
  เชื้อชาติ :
   
  สัญชาติ :
   
  ศาสนา :
   
  ส่วนสูง :
   
เซนติเมตร
  น้ำหนัก :
   
กิโลกรัม
  บัตรประชาชนเลขที่ :
   
  ออกให้ ณ :
   
  วันออกบัตร :
   
  บัตรหมดอายุ :
   
  หมู่เลือด :
   
  สถานะภาพสมรส :
โสด   สมรส   หม้าย   หย่า
  ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส :  
   
  อาชีพ :  
   
  ที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
  จำนวนบุตร :  
   
คน
   
คน
   
คน
  ราชการทหาร :
เคยรับราชการทหารระหว่างปี ถึง
       
   
 
   
       
ยังไม่เคยรับราชการทหาร   ได้รับการยกเว้น  
   
         
» ข้อมูลเกี่ยกับครอบครัว
         
  บิดา      
  ชื่อ - นามสกุล :
   
  อายุ :
   
ปี
  อาชีพ / ตำแหน่ง :
   
  ที่ทำงาน :
   
  โทรศัพท์ :
   
  มารดา      
  ชื่อ - นามสกุล :
   
  อายุ :
   
ปี
  อาชีพ / ตำแหน่ง :
   
  ที่ทำงาน :
   
  โทรศัพท์ :
   
  พี่น้อง    
   
คน
  1. ชื่อ - นามสกุล :  
   
  อายุ :  
   
ปี
  อาชีพ / ตำแหน่ง :  
   
  ที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
  2. ชื่อ - นามสกุล :  
   
  อายุ :  
   
ปี
  อาชีพ / ตำแหน่ง :  
   
  ที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
         
» ประวัติการศึกษา
         
  ระดับมัธยมศึกษา      
  สถาบันการศึกษา :
   
  ระยะเวลา :
จาก ถึง
  วุฒิบัตร / ปริญญา ที่ได้รับ :
   
  เกรดเฉลี่ย :
   
         
  ระดับปวช.      
  สถาบันการศึกษา :  
   
  ระยะเวลา :  
จาก ถึง
  วุฒิบัตร / ปริญญา ที่ได้รับ :  
   
  เกรดเฉลี่ย :  
   
         
  ระดับปวส.      
  สถาบันการศึกษา :  
   
  ระยะเวลา :  
จาก ถึง
  วุฒิบัตร / ปริญญา ที่ได้รับ :  
   
  เกรดเฉลี่ย :  
   
         
  ระดับปริญญาตรี.      
  สถาบันการศึกษา :  
   
  ระยะเวลา :  
จาก ถึง
  วุฒิบัตร / ปริญญา ที่ได้รับ :  
   
  เกรดเฉลี่ย :  
   
         
  อื่น ๆ      
  สถาบันการศึกษา :  
   
  ระยะเวลา :  
จาก ถึง
  วุฒิบัตร / ปริญญา ที่ได้รับ :  
   
  เกรดเฉลี่ย :  
   
         
  กิจกรรมที่ทำระหว่างศึกษา :  
   
       
   
         
  ปัจจุบัน :
ไม่ได้ศึกษาต่อ      
ศึกษาต่อ ที่
   
 
   
         
» ประวัติการทำงาน (กรุณาเรื่มจากงานที่ทำล่าสุด)
         
  1. วัน / เดือน / ปี :  
   
ถึง
   
  ชื่อสถานที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
  ประเภทธุรกิจ :  
   
  อัตราเงินเดือน :  
   
 
   
  ตำแหน่ง :  
   
  ลักษณะงาน :  
   
  สาเหตุที่ออก :  
   
         
  2. วัน / เดือน / ปี :  
   
ถึง
   
  ชื่อสถานที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
  ประเภทธุรกิจ :  
   
  อัตราเงินเดือน :  
   
 
   
  ตำแหน่ง :  
   
  ลักษณะงาน :  
   
  สาเหตุที่ออก :  
   
         
  3. วัน / เดือน / ปี :  
   
ถึง
   
  ชื่อสถานที่ทำงาน :  
   
  โทรศัพท์ :  
   
  ประเภทธุรกิจ :  
   
  อัตราเงินเดือน :  
   
 
   
  ตำแหน่ง :  
   
  ลักษณะงาน :  
   
  สาเหตุที่ออก :  
   
         
         
» ประวัติการฝึกอบรม / สัมมนา
         
  1. ชื่อวิชา / หลักสูตร :  
   
  ผู้จัด :  
   
  พ.ศ. :  
  ระยะเวลา :  
   
วัน
         
  2. ชื่อวิชา / หลักสูตร :  
   
  ผู้จัด :  
   
  พ.ศ. :  
  ระยะเวลา :  
   
วัน
         
         
» ภาษาต่างประเทศ
         
  1. ภาษา :  
   
  พูด :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  อ่าน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เขียน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เข้าใจ :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
         
  2. ภาษา :  
   
  พูด :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  อ่าน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เขียน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เข้าใจ :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
         
  3. ภาษา :  
   
  พูด :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  อ่าน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เขียน :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
  เข้าใจ :  
ดี   พอใช้   เล็กน้อย
         
» ความสามารถพิเศษ
         
  ความสามารถพิมพ์ดีด :  
ไทย  
   
คำ / นาที   คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
อังกฤษ  
   
คำ / นาที   เครื่องใช้สำนักงาน
  ความสามารถในการขับขี่ :  
รถยนต์   มีใบอนุญาติ   ไม่มีใบอนุญาติ
รถจักรยานยนต์   มีใบอนุญาติ   ไม่มีใบอนุญาติ
  ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) :  
   
         
» รายละเอียดอื่นๆ
         
  ทรัพย์สินส่วนตัว :  
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   บ้าน   ที่ดิน
   
ไร่
  งานอดิเรกหรือกิจกรรม
ที่สนใจเป็นพิเศษ / เหตุผล
:  
   
  ปัจจุบันท่านเป็น หรือเคยเป็นสมาชิกสมาคม สโมสร หรือชมรมหรือไม่
    :  
ไม่เคยเป็น   เคยเป็น   ตำแหน่ง
   
  ระยะเวลา
   
  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ :  
ไม่มี   มี   ระบุ
   
  ท่านเคยเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ :  
โรคปอด โรคหัวใจ โรคกระเพาะ โรคลมบ้าหมู  
โรคประสาท โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคยาเสพติด
อื่นๆ
   
 
  ท่านเคยอุปสมบทหรือไม่ :  
ไม่เคย   เคย เมื่อ
   
ระยะเวลา
   
  ท่านเคยถูกจับ ถูกฟ้อง หรือควบคุมตัวหรือไม่
    :  
ไม่เคย   เคย ข้อหา
   
  ท่านเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือไม่
    :  
ไม่เคย   เคย ข้อหา
   
  ท่านมีญาติหรือผู้รู้จักทำงานในบริษัทฯ นี้หรือไม่
    :  
ไม่มี   มี ชื่อ - นามสกุล
   
  ท่านพร้อมที่จะปฎิบัติงานต่างจังหวัดหรือไม่
    :  
ไม่ได้ เพราะ
   
ได้    
เป็นบางครั้ง    
เป็นประจำ    
         
» บุคคลที่อาจติดต่อเพื่อขอทราบประวัติของท่าน หรือรับรองท่าน (ไม่ใช่ญาติ) โปรดระบุ 2 ชื่อ
         
  1. ชื่อ - นามสกุล :
   
  อาชีพ / ตำแหน่ง :
   
  ความสัมพันธ์ :
   
  โทรศัพท์ :
   
         
  2. ชื่อ - นามสกุล :
   
  อาชีพ / ตำแหน่ง :
   
  ความสัมพันธ์ :
   
  โทรศัพท์ :
   
         
         
» กรุณาแนะนำตัวท่านเองโดยย่อ เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักท่านดียิ่งขึ้น และระบุ เหตุผลที่ท่านประสงค์ จะเข้าทำงานกับบริษัท
         
 
   
         
 
ถ้าบริษัทฯ ตกลงรับท่านเข้าทำงาน ท่านสามารถเริ่มทำงานได้ภายในวันที่
   
 
หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
วัน
         
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครและเอกสารที่นำมาแสดงหรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากบริษัทตกลงรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทดลองงานตามระยะเวลาที่ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด หากปรากฏว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เหมาะสม ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ เลิกจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสินเช่นกัน
         
        รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
       
คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัส
     
   
         
       
         
       
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้