Product Manager (Skin care)
จำนวน
1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • At least 3-5 years experience in Marketing field (FMCG).
 • Knowledge of marketing concepts, strong interpersonal and communication skills.
 • Good marketing analysis and good business planning skills.
 • Good command of English and computer literacy.

 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการรักษาพยาบาล
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันชีวิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เอนกประสงค์
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รางวัลอายุงานนาน
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการ)