เป็นผู้นำในธุรกิจ health and Beauty ผลิตสินค้าดีมีคุณภาพ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขยายธุรกิจ และตลาดอย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ระดับโลก

 1. รักษาอัตราการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของทุกปี
 2. ดำรงความเป็นผู้นำในตลาดแป้งเย็นตลอดไป
 3. พัฒนา ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงออกถึงการมีน้ำใจเอื้ออาทรแก่กันและกัน และเน้นถึงคุณค่าของ ผลงานเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทต่อไป

 1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน
 2. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดี
 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 4. คืนกำไรให้กับสังคมโดยการปลูกจิตสำนึกในเรื่อง การคิดดี ทำดี เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี กับโครงการเซนลุกซ์จีเนียส และการพัฒนาสติเพื่อให้เกิดปัญญา

 • ผลิตและจำหน่ายยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สูงด้วยคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุง ป้องกันอันตรายที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยเฉพาะอัคคีภัย สารเคมี และไฟฟ้า รวมถึงการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
 • ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้อย่างเหมาะสม อันเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
 • สนับสนุนทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมให้เพียงพอและเหมาะสม
 • ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่พนักงานบริษัทอังกฤษตรางูยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

เป็นคนที่มีเป้าหมายในการทำงาน มีแรงขับเคลื่อน, มีความพยายามขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ และนำมาพัฒนาตนเอง, มีใจรักในงานที่ทำและทะเยอทะยานอยากก้าวหน้าในงาน

เป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีน้ำใจ ให้ความร่วมมือ, มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีศักยภาพเพียงพอในการทำงาน, มีความสุขในการทำงาน มองปัญหาเป็นเรื่องสนุกลงมือทำอย่างตั้งใจดี

มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอยและพยายามทำให้ได้ตามเป้าหมาย, มีการวางแผนและประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงอยู่เสมอ, เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น และได้รับการยอมรับนับถือ